top of page

Group

Public·18 members
Bulat Danilov
Bulat Danilov

Topografske Karte Srbije 25000


Topografske karte Srbije 25000: Šta su i kako ih koristiti
Topografske karte Srbije 25000 su najdetaljnije karte naše zemlje, koje prikazuju reljef, hidrografiju, naselja, puteve, granice i druge geografske objekte na terenu. One su izrađene u kartografskoj projekciji Gaus-Krigerova, koja omogućava najmanje izobličenje površine zemlje. Topografske karte Srbije 25000 su nastale kao rezultat dugogodišnjeg rada Vojnogeografskog instituta General Stevan Bošković, koji je izdao dva i treća izdanja ovih karata.
topografske karte srbije 25000


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgohhs.com%2F2tT8fa&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw28uYl8lQm63yV6oZuFHOcbKako doći do topografskih karata Srbije 25000
Topografske karte Srbije 25000 su dostupne u različitim formatima i varijantama. Možete ih preuzeti besplatno sa sajta Topografska Karta JNA 1:25000, gde možete pronaći sve listove karata za teritoriju bivše Jugoslavije. Da biste otvorili kartu, potrebno je da kliknete dva puta na željenu lokaciju na karti SFRJ, koju možete povećati sa točkićem miša ili sa znakom plus. Takođe, možete pretraživati karte po nazivu mesta, pri čemu treba staviti crticu između reči koje čine naziv, na primer: novi-sad.


Druga mogućnost je da kupite topografske karte Srbije 25000 u analognom ili digitalnom obliku od Vojnogeografskog instituta General Stevan Bošković, koji se nalazi u Beogradu. Na njihovom sajtu Topografska karta 1:25 000 (TK25/II, TK25/III), drugo i treće izdanje možete videti spisak svih listova karata, njihove dimenzije, površine i varijante izdanja. Analogni oblik karata je štampan na papiru i sadrži sve elemente karata. Digitalni oblik karata je dostupan u rasteru (svi elementi ili po elementima) ili u vektoru (reljef i hidrografija).


Zašto su topografske karte Srbije 25000 važne
Topografske karte Srbije 25000 su važne za različite namene i korisnike. One su neophodne za planiranje i realizaciju raznih projekata u oblastima kao što su urbanizam, infrastruktura, poljoprivreda, šumarstvo, rudarstvo, turizam i druge. One su takođe korisne za naučna istraživanja, obrazovanje i kulturno nasleđe. Topografske karte Srbije 25000 su takođe savršen alat za planinare, geografe i ljubitelje prirode, koji mogu da uživaju u lepotama naše zemlje i da otkriju njene skrivene dragulje.


Kako koristiti topografske karte Srbije 25000
Da biste koristili topografske karte Srbije 25000, potrebno je da znate neke osnovne pojmove i simbole koji se nalaze na njima. Na primer:


  • Kartografska mreža je sistem linija koje dele kartu na kvadrate određene veličine. Na topografskim kartama Srbije 25000, kvadrati su veličine 7'30\"x7'30\", što znači da svaki kvadrat pokriva površinu od oko 140 km2.  • Kartografska oznaka je broj koji identifikuje svaki list karte. Na primer: Karta Beograd ima oznaku L34-140.  • Kartografska legenda je spisak svih simbola koji se koriste na karti i njihovo značenje. Na primer: crvena linija označava državnu granicu, plava linija označava reku, zelena površina označava šumu itd.  • Kartografska skala je odnos između stvarne udaljenosti na terenu i udaljenosti na karti. Na topografskim kartama Srbije 25000, skala je 1:25000, što znači da jedan centimetar na karti predstavlja 250 metara na terenu.  • Kartografski sever je pravac koji pokazuje gde se nalazi sever na karti. Na topografskim kartama Srbije 25000, sever je označen strelicom koja pokazuje ka vrhu karte.Da biste koristili topografske karte Srbije 25000, potrebno je da znate kako da odredite svoju lokaciju na karti, kako da merite udaljenosti i pravce na karti i kako da prenesete podatke sa karte na teren i obrnuto. Za to vam mogu pomoći razni instrumenti kao što su kompas, lenjir, šestar i GPS uređaj.


Zaključak
Topografske karte Srbije 25000 su najdetaljnije karte naše zemlje, koje vam mogu pružiti mnogo informacija o terenu i objektima na njemu. One su dostupne u različitim formatima i varijantama, koje možete preuzeti ili kupiti od različitih izvora. One su važne za razne namene i korisnike, koji mogu da ih koriste za planiranje, realizaciju, istraživanje ili uživanje u prirodi. Da biste koristili topografske karte Srbije 25000, potrebno je da znate neke osnovne pojmove i simbole koji se nalaze na njima i kako da ih tumačite i primenjujete.


Primeri korišćenja topografskih karata Srbije 25000
Da bismo vam pokazali kako se mogu koristiti topografske karte Srbije 25000, izabrali smo nekoliko primera iz različitih oblasti i aktivnosti. Pogledajte kako možete da iskoristite prednosti ovih karata za svoje potrebe i zadovoljstvo.


Planinarenje
Ako volite da planinarite i da istražujete prirodu, topografske karte Srbije 25000 su vaš nezamenljiv pratilac. One vam mogu pomoći da odaberete najbolju rutu za vašu avanturu, da procenite težinu i dužinu staze, da se orijentišete na terenu i da uživate u lepotama pejzaža. Na primer, ako želite da se popnete na najviši vrh Srbije - Midžor (2169 m), možete koristiti topografsku kartu L34-140, koja pokriva područje Stare planine. Na karti možete videti sve detalje reljefa, kao što su visinske kote, krive nivoa, padine i useci. Takođe možete videti sve hidrografske objekte, kao što su reke, jezera, izvori i vodopadi. Na karti su takođe označeni svi putevi, staze, mostovi i drugi objekti koji vam mogu olakšati kretanje. Na osnovu ovih podataka, možete planirati svoju turu i prilagoditi je svojim mogućnostima i željama.


Urbanizam
Ako se bavite urbanizmom ili arhitekturom, topografske karte Srbije 25000 su vaš neophodan alat za planiranje i projektovanje raznih objekata i infrastrukture u gradovima i naseljima. One vam mogu pružiti sve informacije o postojećem stanju terena i objekata na njemu, kao i o mogućnostima i ograničenjima za njihovo uređenje i razvoj. Na primer, ako želite da napravite urbanistički plan za deo Beograda koji se nalazi na levoj obali Save, možete koristiti topografsku kartu L34-136, koja pokriva područje Novog Beograda i Zemuna. Na karti možete videti sve detalje terena, kao što su visinske kote, krive nivoa, padine i useci. Takođe možete videti sve hidrografske objekte, kao što su reke, kanali, jezera i močvare. Na karti su takođe označeni svi postojeći objekti i infrastruktura, kao što su zgrade, putevi, mostovi, železnice, aerodromi i drugo. Na osnovu ovih podataka, možete analizirati stanje terena i objekata na njemu, identifikovati probleme i potrebe za intervencijom i predložiti rešenja za unapređenje urbanog prostora.


Poljoprivreda
Ako se bavite poljoprivredom ili agrobiznisom, topografske karte Srbije 25000 su vaš pouzdan izvor za procenu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. One vam mogu pomoći da odredite kvalitet i plodnost zemljišta, da izaberete najpogodnije useve za vaše parcele, da optimizujete navodnjavanje i đubrenje zemljišta i da povećate prinose i profit. Na primer, ako želite da uzgajate kukuruz na području oko Smedereva, možete koristiti topografsku kartu L34-121, koja pokriva područje Podunavlja. Na karti možete videti sve detalje reljefa, kao što su visinske kote, krive nivoa, padine i useci. Takođe možete videti sve hidrografske objekte, kao što su reke, kanali, jezera i močvare. Na karti su takođe označene sve vrste zemljišta po boji i simbolima. Na osnovu ovih podataka, možete proceniti kvalitet i plodnost zemljišta na vašim parcelama, odrediti optimalnu gustinu sadnje kukuruza, planirati navodnjavanje i đubrenje zemljišta i pratiti rast i razvoj useva.


Rudarstvo
Ako se bavite rudarstvom ili geologijom, topografske karte Srbije 25000 su vaš dragocen resurs za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa. One vam mogu pomoći da locirate i procenite potencijalna nalazišta rude, uglja, nafte, gasa i drugih minerala, da planirate i izvodite geološka istraživanja i bušenja, da projektujete i gradite rudnike i prateću infrastrukturu i da pratite uticaj rudarske aktivnosti na životnu sredinu. Na primer, ako želite da istražite mogućnost eksploatacije bakra na području oko Bora, možete koristiti topografsku kartu L34-109, koja pokriva područje Timočke krajine. Na karti možete videti sve detalje reljefa, kao što su visinske kote, krive nivoa, padine i useci. Takođe možete videti sve hidrografske objekte, kao što su reke, jezera, izvori i vodopadi. Na karti su takođe označene sve vrste zemljišta po boji i simbolima. Na osnovu ovih podataka, možete odrediti najpovoljnije lokacije za geološka istraživanja i bušenja, proceniti količinu i kvalitet bakra u zemljištu i planirati izgradnju rudnika i prateće infrastrukture.


Turizam
Ako se bavite turizmom ili ugostiteljstvom, topografske karte Srbije 25000 su vaš efikasan način za promociju i razvoj turističke ponude. One vam mogu pomoći da otkrijete i predstavite razne turističke atrakcije i destinacije u našoj zemlji, da kreirate i organizujete različite turističke programe i aranžmane, da pružite kvalitetnu uslugu i informaciju turistima i da pratite trendove i potrebe tržišta. Na primer, ako želite da promovišete turističku ponudu Zlatibora, možete koristiti topografsku kartu L34-100, koja pokriva područje ovog planinskog centra. Na karti možete videti sve detalje reljefa, kao što su visinske kote, krive nivoa, padine i useci. Takođe možete videti sve hidrografske objekte, kao što su reke, jezera, izvori i vodopadi. Na karti su takođe označeni svi objekti od interesa za turiste, kao što su znamenitosti, spomenici, kulturno nasleđe, sportski tereni, staze za pešačenje i biciklizam, smeštajni kapaciteti i drugo. Na osnovu ovih podataka, možete kreirati atraktivne turističke programe i aranžmane za različite ciljne grupe turista, pružiti im sve potrebne informacije i usluge i pratiti njihovo zadovoljstvo i povratne informacije.


Zaključak
Topografske karte Srbije 25000 su najdetaljnije karte naše zemlje, koje vam mogu pružiti mnogo informacija o terenu i objektima na njemu. One su dostupne u različitim formatima i varijantama, koje možete preuzeti ili kupiti od različitih izvora. One su važne za razne namene i korisnike, koji mogu da ih koriste za planiranje, realizaciju, istraživanje ili uživanje u prirodi. Da biste koristili topografske karte Srbije 25000, potrebno je da znate neke osnovne pojmove i simbole koji se nalaze na njima i kako da ih tumačite i primenjujete. Nadamo se da vam je ovaj članak pomogao da bolje upoznate i iskoristite prednosti topografskih karata Srbije 25000. 6c859133af


https://soundcloud.com/deiscanpesu/gmetrix-excel-2016-practice-exam-1

https://soundcloud.com/gruskarifhanr/recover-my-files-v6-crack-download-2021

https://soundcloud.com/aneripol1985/office-2019-download-crackeado-repack

https://soundcloud.com/quievwpitsu/hd-tune-pro-key

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page